Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

sabato 18 dicembre 2010

Linguaggio: Banca (Parte Prima)


L’ assegno
Επιταγή
Il portatore
Ο κομιστής
Il direttore della banca
Ο διευθυντής της τράπεζας
Il conto corrente
Ο τρέχων λογαριασμός
Il conto depositato
Ο λογαριασμός καταθέσεων
Il cassiere
Ο ταμίας
La borsa valori
Το χρηματιστήριο αξιών
La borsa
Χρηματιστήριο
Il cambio
Συνάλλαγμα
L’azione
Η μετοχή
L’azionista
Ο κάτοχος μετοχής
La garanzia
Η εγγύηση
L’interesse
Ο τόκος
Il profitto
Το κέρδος
Il profitto netto
Καθαρό κέρδος
L’anticipo
Προκαταβολή
Il creditore
Ο πιστωτής
Il debitore
Ο οφειλέτης
Il credito
Η πίστωση
La cambiale
Η συναλλαγματική
Firmare
Υπογράφω
La firma
Η υπογραφή
Uscire dal conto
Αποσύρω έναν λογαριασμό
Prestare
Δανείζω
Il prestito
Δάνειο
Il prestito governativo
Κρατικό δάνειο
La perdita
Η απώλεια, ζημιά
Lo sconto
Έκπτωση
La cambiale e scaduta
Η συναλλαγματική λήγει
La cassa di risparmio
Ταμιευτήριο
Il rialzo
Η άνοδος τιμών


Nessun commento:

Posta un commento