Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

venerdì 12 agosto 2011

Congiuntivo-Υποτακτική

H υποτακτική είναι η έγκλιση που εκφράζει αβεβαιότητα, αμφιβολία και υποκειμενικότητα. Απαραίτητη προυπόθεση για να χρησιμοποιηθεί είναι η ετεροπροσωπία.

Χρήσεις:
1. Χρησιμοποιούμε congiuntivo όταν το ρήμα της κύριας πρότασης εκφράζει:

γνώμη
Penso che lui sia in ufficio
credo che...
penso che...
mi pare che...
mi sembra che...
ritengo che...
αμφιβολία-αβεβαιότητα
Non sono sicuro che lui sappia la verità
non sono sicuro se...
non sono certo che...
dubito che...
immagino che...
ho l’impressione che.
υπόθεση
Suppongo che tu abbia ragione
suppongo che...
poniamo che..
φόβο
Ho paura che mi sentano
ho paura che...
temo che...
αναμονή
Aspetto che vengano i miei parenti
aspetto che..
attendo che..
non vedo l’ ora che..
ελπίδα
Spero che tu ritorni presto
spero che...
ευχή
Mi auguro che tutto vada bene
mi auguro che..
βούληση, επιθυμία,
διαταγή
Voglio che tu venga con me
desidero che...
esigo che...
pretendo che...
preferisco che...
voglio che...
ψυχική κατάσταση
Sono felice che tu stia bene
sono felice che...
sono contento che...
mi rallegra che...
mi dispiace che...
mi meraviglio che...
mi fa piacere che..
άγνοια
Non so se venga anche lui
non so se...
ignoro se...
άδεια, απαγόρευση
Permetto che loro vadano via.
permetto che...
accetto che...
proibisco che...
vieto che...


2. Χρησιμοποιούμε congiuntivo όταν το ρήμα εξάρτησης είναι απρόσωπη έκφραση:

è necessario che..
bisogna che...
è importante che..
occorre che...
è possibile che..
può darsi che...
è naturale che...
si dice che/dicono che...
è normale che...
pare che...
è strano che...
sembra che...
è facile/è difficile che..
è il caso che...
è meglio che...
è un peccato che...

3. Χρησιμοποιούμε πάντα congiuntivo έπειτα από:

- παραχωρητικούς συνδέσμους: benchè, sebbene, nonostante, malgrado, per quanto

-τελικούς συνδέσμους: perchè, affinchè, di modo che.

- τους υποθετικούς συνδέσμους: nel caso (in cui), a condizione che, a patto che, purchè, nell’ ipotesi che, qualora

-τους χρονικούς συνδέσμους prima che, finchè non

- τους εξαιρετικούς συνδέσμους: senza che, eccetto che, a meno che

- τις αόριστες αντωνυμίες: qualsiαsi, chiunque, qualunque

- τα τοπικά επιρρήματα dovunque, ovunque

- το σχετικό υπερθετικό των επιθέτων il piu bello che..

-τα επίθετα: unico, solo, primo, ultimo


Πηγή: grammatica in pratica, P. Pauli


Ακολουθία χρόνων της υποτακτικής στον ενεστώτα

Κύρια πρόταση                                 Δευτερεύουσα πρόταση
                                                                                            
Penso che
(presente)
azione futura:               Maria vada/andrà in vacanza il mese prossimo
azione contemporanea: Maria vada in vacanza.
azione passata:             Maria sia andata in vacanza il mese scorso.Ακολουθία χρόνων της υποτακτικής στο παρελθόν
                                                                                                  
Κύρια πρόταση                                 Δευτερεύουσα πρόταση
                                                                                            
 Ho pensato che
(passato prossimo)

Pensavo che
(imperfetto)

Avevo pensato che
(trapassato prossimo)

Pensai che
(passato prossimo)

azione futura:  Maria andasse/sarebbe andato* in vacanza il mese prossimo


azione contemporanea: Maria andasse in vacanza.

azione passata:  Maria fosse andata/andasse in vacanza il mese scorso.


                                                                   
                                                                                              

Nessun commento:

Posta un commento