Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 19 luglio 2011

Grammatica: Presente Indicativo II (verbi irregolari)

 ESSERE                                          
 io
 sono
 tu
 sei
 lui/lei
 è
 noi
 siamo
 voi
 siete
 loro
 sonoAVERE
 io
 ho
 tu
 hai
 lui/lei
 ha
 noi
 abbiamo
 voi
 avete
 loro
 hanno ANDARE
 DARE
 FARE
 STARE
 USCIRE
 io
 vado
 do
 faccio
 sto
 esco
 tu
 vai
 dai
 fai
 stai
 esci
 lui/lei
 va
 dà
 fa
 sta
 esce
 noi
 andiamo
 diamo
 facciamo
 stiamo
 usciamo
 voi
 andate
 date
 fate
 state
 uscite
 loro
 vanno
 danno
 fanno
 stanno
 escono DOVERE
 POTERE
 VOLERE
 SAPERE
 io
 devo
 posso
 voglio
 so
 tu
 devi
 puoi
 vuoi
 sai
 lui/lei
 deve
 può
 vuole
 sa
 noi
 dobbiamo
 possiamo
 vogliamo
 sappiamo
 voi
 dovete
 potete
 volete
 sapete
 loro
 devono
 possono
 vogliono
 sanno DIRE
 BERE
 PORRE
 TRADURRE
 io
 dico
 bevo
 pongo
 traduco
 tu
 dici
 bevi
 poni
 traduci
 lui/lei
 dice
 beve
 pone
 traduce
 noi
 diciamo
 beviamo
 poniamo
 traduciamo
 voi
 dite
 bevete
 ponete
 traducete
 loro
 dicono
 bevono
 pongono
 traducono
 RIMANERE
 SALIRE
 TENERE
 VENIRE
 io
 rimango
 salgo
 tengo
 vengo
 tu
 rimani
 sali
 tieni
 vieni
 lui/lei
 rimane
 sale
 tiene
 viene
 noi
 rimaniamo
 saliamo
 teniamo
 veniamo
 voi
 rimanete
 salite
 tenete
 venite
 loro
 rimangono
 salgono
 tengono
 vengono
 SCEGLIERE
 TOGLIERE
 COGLIERE
 io
 scelgo
 tolgo
 colgo
 tu
 scegli
 togli
 cogli
 lui/lei
 sceglie
 toglie
 coglie
 noi
 scegliamo
 togliamo
 cogliamo
 voi
 scegliete
 togliete
 cogliete
 loro
 scelgono
 tolgono
 colgono
 MORIRE
 SEDERE
 UDIRE
 io
 muoio
 siedo
 odo
 tu
 muori
 siedi
 odi
 lui/lei
 muore
 siede
 ode
 noi
 moriamo
 sediamo
 udiamo
 voi
 morite
 sedete
 udite
 loro
 muoiono
 siedono
 odono


1 commento: