Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

giovedì 21 luglio 2011

Αποτελέσματα Κπγ Μαίου 2011

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα!

http://results.minedu.gov.gr/epityxontes_kpg.php

mercoledì 20 luglio 2011

Grammatica: I pronomi relativi/Αναφορικές αντωνυμίες


O ρόλος των αναφορικών αντωνυμιών εκτός από το να αντικαθιστούν ένα ουσιαστικο είναι να συνδέουν και προτάσεις (κύρια με αναφορική):
Es. Ieri ho incontrato Carlo (κύρια πρόταση), al quale  ho dato I soldi (αναφορική πρόταση).Αμετάβλητες

Che (που)                                              Ecco gli occhiali che ho comprato
                                                                (Να τα γυαλιά που αγόρασα)

Cui  (ο οποίος, η οποία)                        E un libro il cui contenuto e interessante.
                                      (είναι ένα βιβλίο του οποίου το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον)

Chi  (όποιος, αυτός που, κάποιος που)   Chi studia, supera gli esami.
                                                              (΄Οποιος μελετά περνάει τις εξετάσεις)


Μεταβλητές

Il quale-I quali
La quale-le quali (ο οποίος/α)              Questo e il film del quale ti parlavo.
                                                           (Αυτή είναι η ταινία για την οποία σου μιλούσα)


Che
Η αναφορική αντωνυμία che είναι αυτή με την συχνότερη χρήση. Αναφέρεται τόσο σε πρόσωπα όσο και σε πράγματα και μπορεί να λειτουργεί και σαν υποκείμενο μα και σαν άμεσο αντικείμενο.

                      Es. La ragazza che sta entrando, è mia sorella.
                            La ragazza che vedi è mia sorella.

Σημ. εκτός από ουσιαστικό μπορεί να αντικαθιστά ολόκληρη πρόταση. Στην περίπτωση αυτή συνοδεύεται είτε από το οριστικό άρθρο il, είτε από έναρθρη πρόθεση.

                      Es. Carlo è malato, il che significa che non viene a scuola.
                             Ti ho parlato male, di che ti chiedo scusa.

Επίσης η αναφορική αντωνυμία che χρησιμοποιείται και με χρονολογική έννοια στην θέση των αντωνυμιών quale/cui.
                             Es. L’anno che sono andato in Italia
                                   (L’anno in cui/nel quale sono andato in Italia)

Cui
Η αναφορική αντωνυμία cui αναφέρεται τόσο σε πρόσωπα όσο και σε πράγματα και λειτουργεί μόνο ως έμμεσος προσδιορισμός. Συνοδεύεται πάντα από πρόθεση:
                                    Es.Il ragazzo di cui ti parlo è italiano.
                                         La casa in cui abito è grande.
                                         La ragazza a cui scrivo è una mia amica.

To cui όταν συνοδεύεται από αρθρο ή έναρθρη πρόθεση λειτουργεί ως κτητικό (του οποίου, της οποίας, για το οποίο κλπ)
                     Es. E un libro il cui (του οποίου) contenuto è interessante.
                           Il libro del cui (για του οποίου) contenuto ti ho parlato, è questo.


Quale
Η αναφορική αντωνυμία il quale, la quale, i quali, le quali μπορεί να αντικαθιστά τόσο την αντωνυμία che όσο και την αντωνυμία cui. `Ετσι συντακτικώς μπορεί να λειτουργήσει και ως υποκείμενο, αντικείμενο αλλά και έμμεσος προσδιορισμός. Συνοδεύεται πάντοτε από άρθρο ή από έναρθρη πρόθεση:

Ecco il professore che ci fa la lezione----Ecco il professore il quale ci fa la lezione.
E venuta la ragazza che cercavi----E cenuta la ragazza la quale cercavi.
Lui e l’uomo con cui ha avuto 2 figli---Lui è l’uomo con il quale ha avuto 2 figli.
Queswto è il film di cui ti parlavo----Questo è il film del quale ti parlavo.

Σημ. Το cui έναρθρο προηγείται του ουσιαστικού ενώ αντίθετα το quale έπεται αυτού. Και επίσης το άρθρο του cui συμφωνεί με το γένος και τον αριθμό του κτήματος ενώ το  quale συμφωνεί με τον κτήτορα.
 Es. E un film, la cui protagonista non ricordo.
        E un film, la protagonista del quale non ricordo.

*Η χρήση της αντωνυμίας quale μπορεί να προτιμηθεί:
     1. για να αποφεύγεται η σύγχυση σχετικά με το γένος και τον αριθμό, κάτι που δεν είναι δυνατόν με κάποι άλλη αμετάβλητη αντωνυμία όπως η che ή η cui.

Es. Ho incontrato il fratello di Maria che studia a Roma.
        Εδώ δεν είναι σαφές το ποιο από τους δύο σπουδάζει στη Ρώμη, η Μαρία ή ο αδερφός της, ενώ
       είναι απολύτως σαφές στην περίπτωση του:
      Ho incontrato il fratello di Maria il/la quale studia a Roma.


Chi
Η αναφορική αντωνυμία chi αναφέρεται μόνο σε έμψυχα όντα και λειτουργεί ως υποκείμενο όσο και ως αντικείμενο.
Έχει μόνο ενικό αριθμό, δλδ ακολουθείται πάντα από ρήμα σε ενικό αριθμό.
Es. Chi mangia troppo, ingrassa.


Pronomi indiretti-Οι έμμεσες αντωνυμίες


Οι έμμεσες αντωνυμίες mi, ti, gli, le, Le, ci,vi, gli αντικαθιστούν το έμμεσο αντικείμενο και μεταφράζονται με γενική.

Ισοδυναμούν με την πρόθεση α + αντικείμενο.
Es. Mario parla a Sandra (a lei)-----le parla.
      Vittorio telefona a Gianni (a lui)-----gli telefona.

*H θέση των pronomi indiretti είναι πάντα μπροστά από το ρήμα: le parlo, ti scrivo.

*Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αντωνυμία gli, η οποία στον ενικό χρησιμοποιείται μόνο για το αρσενικό ενώ αντίθετα στον πληθυντικό χρησιμοποιείται και για τα 2 γένη.
Es. Gli presento Mario------Gli presento.
      Telefono a Laura e Gianna------Gli telefono.
      Telefono a Marco e Fabio----Gli telefono.

*H αντωνυμία gli  στο γ’ πληθυντικό είναι δυνατόν να αντικατασταθεi από το loro το οποίο όμως ακολουθεί το ρήμα.
Es. Telefono loro.

Θέση των Pronomi indiretti

  1. Πριν το ρήμα.
 Es.  Gli  spieghero tutto.
         Le diro tutta la verita.

  1. Ενωμένα με το απαρέμφατο.
Es.   Devo dirti una cosa spiacevole.
         Vuole regarle un anello d’oro.

  1. Mε τα ρήματα dovere, potere, volere και sapere συντάσσονται με 2 τρόπους
Es.   Le devo parlare-----------Devo parlale

→Το ρήμα piacere συντάσσεται πάντα με pronomi indiretti. Στους σύνθετους χρόνους όμως υπάρχει η συμφωνια της παθητικής μετοχής.
Es. Ti è piaciuto il libro?
      Ti è piaciuta la borsa?
            Ti sono piaciuti gli attori?
            Ti sono piaciute le foto? 

Προστακτική και αντωνυμίες

*Στον καταφατικό τύπο τα pronomi μπαίνουν στο τέλος του ρήματος σχηματίζοντας μια λέξη ενώ ο τονισμός δεν αλλάζει.
Es. lascia----lasciami!
      Prendi!------prendilo!

*Στον αρνητικό τύπο υπάρχει η δυνατότητα διπλής σύνταξης.
Es. Non comprarlo!------Non lo comprare!
      Non compriamolo!------Non lo compriamo!
       Non lo comprate!------Non lo comprate!

*Tα ρήματα andare, dare, fare, stare, dire έχουν μια ιδιομορφία στο β’ ενικό πρόσωπο και γίνονται va’, da’, fa’, sta’, di’, όταν αυτοί οι τύποι ενώνονται με τα pronomi διπλασιάζεται το σύμφωνο του pronome. Εξαίρεση αποτελεί η αντωνυμία gli.
Es. Anna dammi (da+mi) una mano.
                                                         
                                                          

Pronomi diretti

I pronomi diretti-Αμεσες αντωνυμίες

Οι άμεσες αντωνυμίες αντικαθιστούν το άμεσο αντικείμενο και μεταφράζονται με αιτιατική. Υπάρχουν 2 τύποι:


Η Forma atona

mi--------     αντικαθιστά πάντα ένα πρόσωπο
ti----------     αντικαθιστά πάντα ένα πρόσωπο
La--------     αντικαθιστά πάντα ένα πρόσωπο
ci----------     αντικαθιστά πάντα πρόσωπα
vi---------     αντικαθιστά πάντα πρόσωπα
li, le------     αντικαθιστούν πρόσωπα ή πράγματα

es. Mi salute ogni mattina, Ci vede dalla finestra, Li incontra in ufficcio

-->Στην Forma atona οι άμεσες αντωνυμίες μπαίνουν πριν το ρήμα, δηλαδή έχουμε pronome + verbo.


Forma tonica
me--------     εμένα
te----------    εσένα
lui, lei, Lei  αυτόν, αυτήν, Εσάς
noi--------    εμάς
voi--------     εσάς
loro------     αυτούς
                            
-->Αντιθέτως στην Forma tonica, οι άμεσες αντωνυμίες ακολουθούν το ρήμα δηλαδή έχουμε pronome+verbo.

-->Η αντωνυμία lo σε συνδυασμό με το ρήμα sapere μπορεί να αντικαταστήσει μια ολόκληρη πρόταση για αποφυγή επανάληψης και έχει ουδέτερη έννοια.
Es. Sai che domani arriva Laura Si, lo so.

-->Χρησιμοποιούμε τις αντωνυμίες lo, la, li, le για να αντικαταστήσουμε ολόκληρο το σύνολο*
Es. Hai bevuto tutto il vino? Si, l’ho bevuto tutto.

*Στους σύνθετους χρόνους η παθητική μετοχή συμφωνεί κατά γένος και αριθμό με τα pronomi όταν αυτά προηγούνται.
Es. hai capito la situazione? Si, l’ho capita.
       Hai letto il giornale? Si, l’ho letto.
       Hai comprato la gonna? Si l’ ho comprata.
       Hai visto Piero e Paola? Si, li ho visti poco fa.
       Hai incontraro le ragazze? No, non le ho incontrate.

*Η συμφωνία της παθητικής μετοχής με τις αντωνυμίες mi, ti, ci, vi είναι προαιρετική, ενώ με τις αντωνυμίες lo, la, li, le είναι υποχρεωτική.

*Το lo και το la στους σύνθετους χρόνους μπροστά από το βοηθητικό ρήμα avere παίρνουν πάντα απόστροφο. Δεν ισχύει το ίδιο για το li και le.

-->Με τα ρήματα potere, volere, dovere που ακολουθούνται από απαρέμφατο τα pronomi diretti συντάσσονται με 2 τρόπους, είτε προηγούνται του ρήματος είτε ενώνονται με το απαρέμφατο που ακολουθεί.
Es. La devo vedere ή devo vederla
       Ti voglio vedere ή Voglio vederti
       Li voglio incontrare ή Voglio incontrarli.


*Aν το ρήμα avere δεν χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό, αλλά δηλώνει ιδιοκτησία και συνοδεύεται από τα pronomi diretti lo. la, li, le τότε αυτών προηγείται το μόριο ci που για λόγους ευφωνίας γίνεται ce.
Es. Hai la macchina?     Si, ce l’ho.
       Hai i libri?               Si, ce li ho.
       Hai le chiavi?          Si, ce le ho.


      


*Σε αντίθεση με την αντωνυμία ne της οποίας βασική χρήση είναι η μεριστική (αντικαθιστά μόνο ένα μέρος του συνόλου) es. Hai bevuto tutto il vino? No, ne ho bevuto solo un bicchiere.

Ανώμαλες μετοχές

Oι ανώμαλες μετοχές είναι:

ρήματα σε dere και ndere . -so
accendere
ανάβω
acceso
apprendere
μαθαίνω
appreso
attendere
περιμένω
chiuso
comprendere
καταννοώ
compreso
concludere
συμπεραίνω
concluso
confondere
μπερδεύω
confuso
chiudere
κλείνω
chiuso
decidere
αποφασίζω
deciso
deludere
απογοητεύω
deluso
difendere
υπερασπίζομαι
difeso
escludere
αποκλείω
escluso
esplodere
εκκρήγνυμαι
esploso
includere
περικλείω
incluso
dividere
μοιράζω
diviso
offendere
προσβάλλω
offeso
persuadere
πείθω
persuaso
ridere
γελώ
riso
scendere
κατεβαίνω
sceso
spendere
ξοδεύω
speso
sorridere
χαμογελώ
sorriso
sospendere
διακόπτω
sospeso
tendere
τείνω
teso
uccidere
σκοτώνω
ucciso


ρήματα σε –gliere και –gnεre-.-lto, -nto
accogliere
φιλοξενώ
accolto
cogliere
μαζεύω
colto
raccogliere
συλλέγω
raccolto
scegliere
διαλέγω
scelto
sciogliere
διαλύω
sciolto
spegnere
σβήνω
spento
togliere
βγάζω
tolto


ρήματα σε ggere .tto
correggere
διορθώνω
corretto
eleggere
εκλέγω
eletto
friggere
τηγανίζω
fritto
leggere
διαβάζω
letto
proteggere
προστατεύω
protetto


ρήματα σε –ngere και –ncere .nto
convincere
πείθω
convinto
dipingere
ζωγραφίζω
dipinto
fingere
προσποιούμαι
finto
giungere
φθάνω
giunto
piangere
κλαίω
pianto
spingere
ωθώ
spinto
tingere
βάφω
tinto
vincere
κερδίζω
vinto
/sso
commuovere
συγκινώ
commosso
discutere
συζητώ
discusso
esprimere
εκφράζω
espresso
deprimere
στενοχωρώ
depresso
mettere
βάζω
messo
muovere
κινώ
mosso
promuovere
προωθώ
promosso
scuotere
τινάζω
scosso
succedere
συμβαίνει
successo
-rso/-rto
apparire
εμφανίζομαι
apparso
correre
τρέχω
corso
mordere
δαγκώνω
morso
spargere
σκορπίζω
sparso
aprire
ανοίγω
aperto
coprire
 καλύπτω
coperto
offrire
προσφέρω
offerto
soffrire
υποφέρω
sofferto..................................... 
assumere
προσλαμβάνω
assunto
bere
πίνω
bevuto
chiedere
ζητώ
chiesto
descrivere
περιγράφω
descritto
dire
λέω
ditto
dirigere
διευθύνω
diretto
distinguere
διακρίνω
distinto
distrarsi
αφαιρούμαι
distatto
esistere
υπάρχω
esistito
essere, stare
είμαι, βρίσκομαι
stato
fare
κάνω
fatto
insistere
επιμένω
insistito
morire
πεθαίνω
morto
nascere
γεννιέμαι
nato
nascondere
κρύβω
nascosto
perdere
χάνω
perso/perduto
rimanere
παραμένω
rimasto
rispondere
απαντώ
risposto
rompere
σπάω
rotto
scrivere
γράφω
scritto
sorgere
ανατέλλω
sorto
tradurre
μεταφράζω
tradotto
vedere
βλέπω
visto
venire
έρχομαι
venuto
vincere
νικώ
vinto
vivere
ζω
vissuto
volgere
στρέφω
volto