Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

giovedì 21 dicembre 2017

Certificazioni - Elementare (livello 2) - Edizioni Certosa

Chiavi: Certificazioni elementare

Libri italiani: Certificazioni
Livello 2

COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI A
1.c - 2.c - 3.a - 4.c -5.c - 6.a - 7.b - 8.b - 9.c - 10.c - 11.c -
12.a -13.a - 14.a - 15.b - 16.b - 17.c - 18.b - 19.a - 20.a 21.b - 22.b - 23.c - 24.c -25.a - 26.c - 27.b - 28.b - 29.c - 30.c - 31.c - 32.c -33.a - 34.a - 35.b - 36.b - 37.a - 38.c - 39.a - 40.b - 41.a


COMPRENSIONE DI TESTI SCRITTI B
1. a.sí/b.sí/c.no/d.sí/e.no/f.sí/g.sí/h.no/i.no
2. a.sí/b.sí/c./d.sí/e.no/f.no/g.no/h.no/i.no
3. a.no/b.sí/c./d.no/e.no/f.no/g.no/h.no/i.
4. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.sí/g.sí/h.no/i.sí/l.no
5. a.sí/b.sí/c./d.no/e./f.no/g.no/h./i.no/l.
6. a.no/b.sí/c./d.no/e.no/f.sí/g.sí/h.no/i.
7. a.sí/b.sí/c./d.no/e./f.no/g.no/h./i.sí/l.no
8. a.sí/b.sí/c./d.no/e.no/f./g.

9. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.no/g.no/h.no/i.
10. a.no/b.sí/c./d.sí/e./f.no/g.
11. a.sí/b.sí/c./d.no/e.no/f.no/g.
12. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.sí/g.no
13. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.sí/g.no
14. a.sí/b.sí/c./d.sí/e.no/f.no/g.no/h./i.no
15a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.
16. a.sí/b.sí/c.no/d.no/e./f.no/g.sí/h.no


COMPETENZA LINGUISTICA - A

1. a. finche' - 2. a.quando/b.percio' - 3. a.siccome - 4.a. anche se -5. a. tuttavia - 6. a. dopo che - 7. a.finalmente - 8. a. ma - 9. a. o - 10.a. neanche - 11. a. anche - 
12.a. cosí -13.a. tranne - 14.a. ne' /b. ne' - 15.a. sia/b. sia - 16.a.perche'- 17.percio'- 18.a. ma- 19.a.anche - 20.a. eccetto 21. a. siccome 22.a. finche'  - 23.a.quando 24.a.quando'- 25. a. appena - 26.a.mentre/b.ma- 27.a.se - 28.a. oltre 29. a. inoltre
30.a.mentre/b.percio'- 31.a.perche' - 32.a. anche 33. a. quando 34. a. perche'


COMPETENZA LINGUISTICA - B
1. 1.a/2.a/3.c/4.b/5.b/6.a/7.c/8.b/9.b/10.b/11.a/12.a/13.c/14.b
    2. 1.b/2.a/3.c/4.b/5.a/6.b/7.a/8.a/9.b/10.a
   3.   1.b/2.a/3.b/4.c/5.c/6.b/7.a/8.b/9.b/10.a
   4     1.b/2.c/3.c/4.b/5.c/6.a/7.c/8.a/9.a/10.a
   5.   1.a/2.b/3.c/4.b/5.a/6.b/7.c/8.b/9.b/10.a
   6.  1.b/2.c/3.b/4.a/5.c/6.a/7.b/8.b/9.b/10.b  
  7.   1.b/2.a/3.c/4.b/5.b/6.c/7.c/8.c/9.c/10.b
   8.   1.a/2.b/3.a/4.a/5.b/6.c/7.c/8.b/9.a/10.c  
   9.   1.b/2.c/3.b/4.a/5.c/6.b/7.b/8.a/9.c/10.a
  10. 1.a/2.c/3.a/4.b/5.b/6.a/7.c/8.b/9.a/10.b 
  11.   1.b/2.c/3.b/4.b/5.b/6.a/7.b/8.a/9.a/10.c
  12.   1.a/2.b/3.b/4.c/5.c/6.a
  13.   1.a/2.b/3.c/4.b/5.a/6.c/7.b/8.b/9.b/10.b
114. 1.b/2.c/3.a/4.a/5.b/6.c/7.c/8.c/9.b/10.c  
  15.  1.b/2.b/3.c/4.c/5.b/6.b/7.a/8.a/9.b/10.a
  16.  1.c/2.b/3.b/4.c/5.b/6.a/7.c/8.b/9.a/10.b
  17.   1.c/2.a/3.a/4.c/5.a/6.a/7.a/8.b/9.a/10.b
  18.   1.b/2.a/3.b/4.b/5.b/6.c/7.b/8.a
  19.   1.a/2.b/3.c/4.b/5.b/6.a/7.c/8.b
120. 1.a/2.c/3.c/4.b/5.b/6.b/7.b/8.b/9.a/10.c
  

COMPETENZA LINGUISTICA - C
 1. mi/ne/a
\/     2. l'/o
       3. mi/te l'/o
       4. La
       5. vi/gli/ce li/ i
       6. mi/ l'/ o
       7. mi/gli
       8. ci/ci
       9.mi/gli 
      10. l'/ a/ l'/ a
      11. mi
      12. me l'/ o
      13. mi/gli
      14. ci/li
      15. Le/La      
      16. mi/ mi
      17. ne/ne
      18. lo
      19. gli
      20. ne/ e
      21. te ne
      22. gliel'
      23. ne/a
      24. Le
      25. ne/i/l'/o
      26. li/ i
      27. vi/ i (o)
      28. le/ e/ne/a
      29. li/i/gli
      30. ne/e/l'/o
      31. mi/ te lo
      32. ti
      33.Le
      34. ti