Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 20 luglio 2011

Passato ProssimoPassato Prossimo


Ο Passato Prossimo είναι ο αντίστοιχος αόριστος των ελληνικών ( δεδομένου ότι ο passato remoto των ιταλικών χρησιμοποείται  σπάνια)  ενώ καλύπτει και την θέση του δικού μας παρακειμένου.
Οπότε λέγοντας «sono andato» μπορώ να εννοώ είτε πήγα είτε έχω παει.

Ο σχηματισμός του Passato Prossimo είναι;

essere ή avere (στον ενεστωτα) + μετοχή αορίστου 
πχ. ho visto ή sono andato

Όσο αναφορα τις μετοχές αορίστου έχουμε δυο κατηγορίες τις ομαλές και τις ανώμαλες. Ο σχηματισμός των ομαλών είναι απλός γιατί ανάλογα με την συζυγία που ανήκει το ρήμα και παίρνει την ειδική κατάληξη!

-are / ato 
-ere . uto
-ire . ito
parlare.
perdere.
capire.
parlato
perduto*
capito
 *το ρήμα perdere έχει 2 μετοχές και perduto και perso


Επιλογή βοηθητικού ρήματος

Essere o Avere
Essere παίρνουν τα:

.ρήματα κίνησης όπως:
 andare, venire, tornare, entrare, arrivare, partire, uscire, cadere, cascare, crollare, gingere ecc.

 • εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι τα ρήματα:
 • camminare, viaggiare

.απρόσωπα ρήματα όπως:
servire, occorrere, sembrare, parere, succedere, capitare

.ρήματα μέσης φωνής:
lavarsi, svegliarsi, alzarsi, pettinarsi ecc.

.ρήματα στάσης ή κατάστασης όπως:
essere, stare, rimanere, esistere, restare ecc.

.αμετάβατα ρήματα:
morire, costare, nascere, svenire, dimagrire, durare ecc.
Avere παίρνουν τα:

.μεταβατικά ρήματα: (ρήματα που έχουν αντικείμενο)
mangiare (qualcosa), vedere (qualcosa), chiamare (qualcuno), comprare (qualcosa)Ρήματα που συντάσονται και με τα δυο βοηθητικά

.Υπάρχουν πολλά ρήματα που ανάλογα με την σημασία τιυς συντάσσονται με διαφορετικό βοηθητικό ρήμα.

Πχ1.      Ho finito la lezione
Ποιός; Εγώ, τι τελείωσα; το μάθημα, εφόσον έγω 2 διαφορετικές απαντήσεις στο ποιός; και στο τι; tο ρήμα είναι αμετάβατο και συντάσσεται με το avere

Πχ2.     La lezione è finita.
Ποιός τελείωσε; Το μάθημα. Τι τελείωσε; Το μάθημα. Εφόσον η απάντηση που έχω στις 2 ερωτήσεις είναι κοινή το ρήμα είναι αμετάβατο και συντάσσεται με το ρήμα essere.

Ρήματα μπορούν να συνταχθούν και με τα δυο βοηθητικά ανάλογα αν είναι μεταβατικά ή αμετάβατα υπάρχουν πολλά, όπως: cambiare, cominciare, suonare, aumentare, servire ecc.


.τα ρήματα dovere, potere, volere τα οποία σχεδόν πάντα ακολουθούνται από απαρέμφατο παίρνουν τον βοηθητικό ρήμα με το οπίο συντάσσεται το ρήμα που συνοδεύουν*.
Πχ  ho voluto vedere quel film ( το ρήμα vedere παίρνει avere)
Πχ. sono voluto andare fuori.(το ρήμα andare παίρνει essere)


*Στην περίπτωση που το απαρέμφατο που ακολουθεί είναι το essere, ο κανόνας δεν ισχύει και τότε βάζουμε ως βοηθητικό το avere πχ. Ηο dovuto essere puntuale. Ho voluto essere sincero ecc.


-τα ρήματα καιρικών συνθηκών
Ανάλογα με την έμφαση που θέλω να δώσω σε ένα καιρικό φαινόμενο διαλέγω και το βοηθητικό ρήμα, εαν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην διάρκεια του φαινομε΄νου ή στο ίδιο το φαινόμενο βάζουμε ως βοηθητικό το ρήμα avere. Αντιθέτως όταν θέλουμε να τονίζουμε τις συνέπειες του φαινομένου βάζουμε ως βοηθητικό το ρήμα essere.

es1. Ieri ha piovuto molto (έβρεξε-φαινόμενο)
es2. Ieri è piovuto molto e le strade sono bagnate (οι δρόμοι είναι βρεγμένοι-συνέπεια)
Oι ανώμαλες μετοχές είναι:

ρήματα σε dere και ndere . -so
accendere
ανάβω
acceso
apprendere
μαθαίνω
appreso
attendere
περιμένω
atteso
comprendere
καταννοώ
compreso
concludere
συμπεραίνω
concluso
confondere
μπερδεύω
confuso
chiudere
κλείνω
chiuso
decidere
αποφασίζω
deciso
deludere
απογοητεύω
deluso
difendere
υπερασπίζομαι
difeso
escludere
αποκλείω
escluso
esplodere
εκκρήγνυμαι
esploso
includere
περικλείω
incluso
dividere
μοιράζω
diviso
offendere
προσβάλλω
offeso
persuadere
πείθω
persuaso
ridere
γελώ
riso
scendere
κατεβαίνω
sceso
spendere
ξοδεύω
speso
sorridere
χαμογελώ
sorriso
sospendere
διακόπτω
sospeso
tendere
τείνω
teso
uccidere
σκοτώνω
ucciso


ρήματα σε –gliere και –gnεre-.-lto, -nto
accogliere
φιλοξενώ
accolto
cogliere
μαζεύω
colto
raccogliere
συλλέγω
raccolto
scegliere
διαλέγω
scelto
sciogliere
διαλύω
sciolto
spegnere
σβήνω
spento
togliere
βγάζω
tolto


ρήματα σε ggere .tto
correggere
διορθώνω
corretto
eleggere
εκλέγω
eletto
friggere
τηγανίζω
fritto
leggere
διαβάζω
letto
proteggere
προστατεύω
protetto


ρήματα σε –ngere και –ncere .nto
convincere
πείθω
convinto
dipingere
ζωγραφίζω
dipinto
fingere
προσποιούμαι
finto
giungere
φθάνω
giunto
piangere
κλαίω
pianto
spingere
ωθώ
spinto
tingere
βάφω
tinto
vincere
κερδίζω
vinto
/sso
commuovere
συγκινώ
commosso
discutere
συζητώ
discusso
esprimere
εκφράζω
espresso
deprimere
στενοχωρώ
depresso
mettere
βάζω
messo
muovere
κινώ
mosso
promuovere
προωθώ
promosso
scuotere
τινάζω
scosso
succedere
συμβαίνει
successo
-rso/-rto
apparire
εμφανίζομαι
apparso
correre
τρέχω
corso
mordere
δαγκώνω
morso
spargere
σκορπίζω
sparso
aprire
ανοίγω
aperto
coprire
 καλύπτω
coperto
offrire
προσφέρω
offerto
soffrire
υποφέρω
sofferto..................................... 
assumere
προσλαμβάνω
assunto
bere
πίνω
bevuto
chiedere
ζητώ
chiesto
descrivere
περιγράφω
descritto
dire
λέω
detto
dirigere
διευθύνω
diretto
distinguere
διακρίνω
distinto
distrarsi
αφαιρούμαι
distatto
esistere
υπάρχω
esistito
essere, stare
είμαι, βρίσκομαι
stato
fare
κάνω
fatto
insistere
επιμένω
insistito
morire
πεθαίνω
morto
nascere
γεννιέμαι
nato
nascondere
κρύβω
nascosto
perdere
χάνω
perso/perduto
rimanere
παραμένω
rimasto
rispondere
απαντώ
risposto
rompere
σπάω
rotto
scrivere
γράφω
scritto
sorgere
ανατέλλω
sorto
tradurre
μεταφράζω
tradotto
vedere
βλέπω
visto
venire
έρχομαι
venuto
vincere
νικώ
vinto
vivere
ζω
vissuto
volgere
στρέφω
volto

1 commento:

 1. Caro giuliano
  so che sei troppo impegnato con il tuo lavoro e non bastano i nostri sms per raccontare tutto quello che vogliamo.
  Allora la ma vita continua ad essere un po triste dato che sia sola ma spero ad amicizie.Per esempio Sabato scorso siamo andati in una spiaggia con amici per nuotare e prendere sole.L`acqua era fredina e io ho cominciato a correre per riscaldarmi e per resistere di piu al sole.I altri hanno giochato tennis ma io non so questo giocho solo a correre.Alla fine abbiamo bevuto una fredda birra e siamo ritornati in citta.I ragazzi erano gentili e bravi.Alcuni gli incitro spesso in citta o altre ragazze le incotro a palestra.Al meno ho amici.
  ti auguro lo stesso per te
  tanti baci
  l`aspetto l`estate a casa mia
  elena

  RispondiElimina