Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 20 luglio 2011

Ανώμαλες μετοχές

Oι ανώμαλες μετοχές είναι:

ρήματα σε dere και ndere . -so
accendere
ανάβω
acceso
apprendere
μαθαίνω
appreso
attendere
περιμένω
chiuso
comprendere
καταννοώ
compreso
concludere
συμπεραίνω
concluso
confondere
μπερδεύω
confuso
chiudere
κλείνω
chiuso
decidere
αποφασίζω
deciso
deludere
απογοητεύω
deluso
difendere
υπερασπίζομαι
difeso
escludere
αποκλείω
escluso
esplodere
εκκρήγνυμαι
esploso
includere
περικλείω
incluso
dividere
μοιράζω
diviso
offendere
προσβάλλω
offeso
persuadere
πείθω
persuaso
ridere
γελώ
riso
scendere
κατεβαίνω
sceso
spendere
ξοδεύω
speso
sorridere
χαμογελώ
sorriso
sospendere
διακόπτω
sospeso
tendere
τείνω
teso
uccidere
σκοτώνω
ucciso


ρήματα σε –gliere και –gnεre-.-lto, -nto
accogliere
φιλοξενώ
accolto
cogliere
μαζεύω
colto
raccogliere
συλλέγω
raccolto
scegliere
διαλέγω
scelto
sciogliere
διαλύω
sciolto
spegnere
σβήνω
spento
togliere
βγάζω
tolto


ρήματα σε ggere .tto
correggere
διορθώνω
corretto
eleggere
εκλέγω
eletto
friggere
τηγανίζω
fritto
leggere
διαβάζω
letto
proteggere
προστατεύω
protetto


ρήματα σε –ngere και –ncere .nto
convincere
πείθω
convinto
dipingere
ζωγραφίζω
dipinto
fingere
προσποιούμαι
finto
giungere
φθάνω
giunto
piangere
κλαίω
pianto
spingere
ωθώ
spinto
tingere
βάφω
tinto
vincere
κερδίζω
vinto
/sso
commuovere
συγκινώ
commosso
discutere
συζητώ
discusso
esprimere
εκφράζω
espresso
deprimere
στενοχωρώ
depresso
mettere
βάζω
messo
muovere
κινώ
mosso
promuovere
προωθώ
promosso
scuotere
τινάζω
scosso
succedere
συμβαίνει
successo
-rso/-rto
apparire
εμφανίζομαι
apparso
correre
τρέχω
corso
mordere
δαγκώνω
morso
spargere
σκορπίζω
sparso
aprire
ανοίγω
aperto
coprire
 καλύπτω
coperto
offrire
προσφέρω
offerto
soffrire
υποφέρω
sofferto..................................... 
assumere
προσλαμβάνω
assunto
bere
πίνω
bevuto
chiedere
ζητώ
chiesto
descrivere
περιγράφω
descritto
dire
λέω
ditto
dirigere
διευθύνω
diretto
distinguere
διακρίνω
distinto
distrarsi
αφαιρούμαι
distatto
esistere
υπάρχω
esistito
essere, stare
είμαι, βρίσκομαι
stato
fare
κάνω
fatto
insistere
επιμένω
insistito
morire
πεθαίνω
morto
nascere
γεννιέμαι
nato
nascondere
κρύβω
nascosto
perdere
χάνω
perso/perduto
rimanere
παραμένω
rimasto
rispondere
απαντώ
risposto
rompere
σπάω
rotto
scrivere
γράφω
scritto
sorgere
ανατέλλω
sorto
tradurre
μεταφράζω
tradotto
vedere
βλέπω
visto
venire
έρχομαι
venuto
vincere
νικώ
vinto
vivere
ζω
vissuto
volgere
στρέφω
volto

Nessun commento:

Posta un commento