Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

venerdì 12 agosto 2011

Congiuntivo Presente-Υποτακτική Ενεστώτα
Στα ελληνικά αντιστοιχεί με την φόρμα να έχω, να είμαι.


Parl-ARE
Scriv-ERE
Part-IRE
Cap-IRE
io
parl-i
scriv-a
part-a
cap-isca
tu
parl-i
scriv-a
part-a
cap-isca
lui, lei, Lei
parl-i
scriv-a
part-a
cap-isca
noi
parl-iamo
scriv-iamo
part-iamo
cap-iamo
voi
parl-iate
scriv-iate
part-iate
cap-iate
loro
parl-ino
scriv-ano
part-ano
cap-iscano


 

Essere
Avere
io
sia
abbia
tu
sia
abbia
lui, lei, Lei
sia
abbia
noi
siamo
abbiamo
voi
siate
abbiate
loro
siano
abbiano


Ανώμαλα Ρήματα/ Verbi Irregolari
à Για τα ρήματα dare, stare, sapere παίρνουμε το θέμα από το α΄ πληθυντικό του ενεστώτα

Stare
Dare
Sapere
io
stia
dia
sappia
tu
stia
dia
sappia
lui, lei, Lei
stia
dia
sappia
noi
stiamo
diamo
sappiamo
voi
stiate
diate
sappiate
loro
stiano
diano
sappiano

à Για τα υπόλοιπα ρήματα παίρνουμε το θέμα από το α΄ενικό του ενεστώτα.


Fare
Dire
Bere
Porre
Tradurre
io
faccia
dica
beva
ponga
traduca
tu
faccia
dica
beva
ponga
traduca
lui, lei, Lei
faccia
dica
beva
ponga
traduca
noi
facciamo
diciamo
beviamo
poniamo
traduciamo
voi
facciate
diciate
beviate
poniate
traduciate
loro
facciano
dicano
bevano
pongano
traducanoAndare
Venire
Potere
Volere
Dovere
io
vada
venga
possa
voglia
debba
tu
vada
venga
possa
voglia
debba
lui, lei, Lei
vada
venga
possa
voglia
debba
noi
andiamo
veniamo
possiamo
vogliamo
dobbiamo
voi
andiate
veniate
possiate
vogliate
dobbiate
loro
vadano
vengano
possano
vogliano
debbanoUscire
Tenere
Salire
Scegliere
Piacere
io
esca
teng
salga
scelga
piaccia
tu
esca
tenga
salga
scelga
piaccia
lui, lei, Lei
esca
tenga
salga
scelga
piaccia
noi
usciamo
teniamo
saliamo
scegliamo
piacciamo
voi
usciate
teniate
saliate
scegliate
piacciate
loro
escano
tengano
salgano
scelgano
piacciano

Nessun commento:

Posta un commento