Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

giovedì 23 dicembre 2010

Chiavi: Progetto Italiano 1, Unita 11

UNITÀ 11
1 1. capirei, 2. canterebbe, 3. direi, 4. partiremmo, 5. mi addormenterei, 6. preferiremmo, 7. Sentirei, 8.
Ordinerei
2 1. rifletterei, 2. Compreremmo, 3. parleresti, 4. apriresti, 5. accompagnerei, 6. Telefonereste, 7.
crederebbe, 8. lavorerebbero
3 1. potrebbe, 2. Darei, 3. vorrei, 4. Dovreste, 5. saprei, 6. Verremmo, 7. terresti, 8. vivreste
4 1. verrebbe, 2. potreste, 3. avresti, 4. vorreste, 5. rimarrei, 6. andresti, 7. dovrebbe, 8. sarebbero
5 1. avrei, 2. preferirei, 3. Sarebbe, 4. andrei, 5. Avreste, 6. preferiremmo, 7. Vi andrebbe, 8. Mi andreste
6 1. Ci piacerebbe, 2. piacerebbe, 3. Vorremmo, 4. Preferiremmo, 5. avrei, 6. sarebbe
7 1. Signore, mi saprebbe dire dove posso trovare una farmacia aperta?, 2. Potreste passare da Anna che
non sta bene?, 3. Signora Teresa, mi potrebbe chiamare quando arriva il postino?, 4. Ottavio, ti
dispiacerebbe abbassare il volume della radio?, 5. Ragazzi, potreste andare a ritirare il vestito dalla
lavanderia?, 6. Marco, potresti passare tu da Stefano?, 7. Mi presteresti per qualche giorno il tuo
motorino?, 8. Direttore, mi darebbe il telefono del Suo cellulare?
8 1. proverei, 2. faresti bene, 3. dovresti, 4. ti consiglierei, 5. potresti, 6. dovresti, 7. fareste bene, 8. vi
consiglierei
9 (risposte suggerite) 1. Quando dovreste/dovremmo essere in città?, 2. Quando dovrebbe passare
l’autobus per il centro?, 3. Quando potresti riprendere a giocare?, 4. Fino a quando sarebbe chiuso il
negozio?, 5. Quale sarebbe la causa dell’incidente?, 6. Chi potrebbe aver vinto la crociera?, 7. Quando
arriverebbe la famosa cantante?, 8. Chi sposerebbe il ministro?
10 1. avrei preso, 2. Avrei aspettato, 3. avrei comprato, 4. Sarebbe venuta, 5. Sarei restato/a, 6. avrei
invitata, 7. saremmo andati, 8. avremmo guardata
11 1. avremmo firmato, 2. avrei scritta, 3. avrei vista, 4. avresti fatto, 5. avrei vista, 6. avrei offerto, 7. Vi
avremmo aspettato, 8. Sarebbe tornato
12 avrei studiato, 2. sarebbe venuto/a, 3. sarebbero arrivati, 4. sarebbe ritornato/a, 5. ci sarebbe stato, 6. ci
avrebbe aiutato, 7. mi avrebbero invitato, 8. Ci saremmo sposati
13 1. Gli avrei prestato, 2. vi avrei dato, 3. avremmo abitato, 4. Avreste sentito, 5. saresti uscito, 6. saresti
rimasto/a, 7. avreste avuto, 8. avrebbero comprato
Nuovo Progetto italiano 1 - Chiavi del Quaderno degli esercizi
Edizioni Edilingua 14
14 1. Avrei visto, 2. Saremmo andati, 3. Avrei preso, 4. Avrei spedito, 5. Avrei invitato, 6. Mi sarei
divertito
15 1. Avrei messo, 2. avrebbe portato, 3. Avrebbe dovuto, 4. Avrei mangiato, 5. Avremmo telefonato, 6.
Sarebbe partito
16 1. Avrei tenuto, ma sono un po’ malato, 2. Avrei mangiato un dolcino ancora, ma ne ho già mangiati
cinque, 3. avrei passato una giornata meravigliosa, ma non potevo venite, 4. Avrei rivisto il film di
Bertolucci, ma è troppo triste, 5. Ci saremmo divertiti, 6. Avrei finito prima
17 1. Vi avrei portato al mare, 2. Saremmo arrivati prima, 3. Ti avrei telefonato, 4. Avrei bevuto volentieri
un’altra birra, 5. avrebbero apprezzato, 6. Avrebbe studiato meglio
18 1. sarebbe ritornato, 2. saresti divertito, 3. avrebbe cercato, 4. avremmo potuto prenderci, 5. sarebbe
finito, 6. Ti avrei offerto
19 1. sarebbero stati, 2. avremmo avuto, 3. avresti trovato, 4. Sarei voluto venire, 5. le sarebbe dispiaciuto,
6. ci sarebbero stati
20 1. accetterei/avrei accettato, 2. avrei voluto, 3. Le dispiacerebbe, 4. sarebbe, 5. sarebbe passato, 6. ne
rivedrei/ne avrei rivisto, 7. avreste, 8. saprebbe
21 1. sarebbe, 2. potrebbe, 3. Avrei, 4. potresti, 5. mi avrebbe fatto, 6. vorrei, 7. berrei, 8. darei
22 1. sarebbero stati; 2. ci rimarrei/ci sarei rimasto; 3. Direi, sarebbe; 4. mi terresti; 5. Ci verrei/Ci sarei
venuto/a; 6. farei; 7. avrei passato; 8. preferirei
23 1. per; 2. a, da, a; 3. in, per; 4. da; 5. sul/in; 6. a; 7. Per, di/in, da; 8. da, In
24 1. a, per, da, tra/fra; 2. In, del, a; 3. di, da; 4. a, per, di; 5. di, da; 6. di, a; 7. con i/coi, dal; 8. al, per sul
25 a. 1. a, 2. b, 3. a, 4. c
b. Il cielo in una stanza – Gino Paoli, Questo piccolo grande amore – Claudio Baglioni, Sapore di sale –
Gino Paoli, In ginocchio da te – Gianni Morandi, Il ragazzo della via Gluck – Adriano Celentano, Anna
– Lucio Battisti, E penso a te – Lucio Battisti, Piazza grande – Lucio Dalla, L’anno che verrà – Lucio
Dalla, Vita spericolata – Vasco Rossi
Test finale
A (1) attraverserebbero, (2) sarebbero, (3) comprerebbero, (4) scaricherebbero, (5) sarebbe, (6) sarebbe, (7)
bisognerebbe, (8) aiuterebbe
B 1. (1) a, (2) a; 2. (1) b, (2) a; 3. (1) a, (2) a; 4. (1) b, (2) b; 5. (1) c, (2) a; 6. (1) a, (2) b; 7. (1) b, (2) a; 8.
(1) c, (2) b
C Orizzontali: 1. classifica, 5. annoiarsi, 6. versi, 8. Sanremo, 9. pianoforte; Verticali: 1. cantautore, 2.
cuffie, 3. concerto, 4. sorpresa, 7. voce

Nessun commento:

Posta un commento