Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

martedì 4 giugno 2013

Chiavi: Progetto Italiano 1 2° TEST DI RICAPITOLAZIONE


A 1. al, a; 2. alla, per, ai; 3. di, per, ai; 4. nell’, a; 5. dalla; 6. al; 7. in, a, nel, di; 8. sul, della/in
B 1. alla/per la, di; 2. dal; 3. al; 4. di, nella; 5. per, dai; 6. per, su; 7. in, a; 8. di, in
C in, con, dei, per, in, di
D tua, suo, mia, sua, mia, tua
E 1. hai passato, Sei andato/a, sei rimasto/a; 2. avete finito; 3. siamo usciti/e, abbiamo incontrato; 4. Sono
passati, sei cambiato/a; 5. hai fatto; 6. abbiamo visto; 7. ha cambiato; 8. ha vinto
F 1. avrò finito, potrò; 2. saranno venuti/e, saranno potuti/e; 3. avranno mangiato, dovrai; 4. cercheremo,
faremo; 5. aprirà, avrà preso; 6. farà; 7. ascolterai, capirai; 8. potremo

Nessun commento:

Posta un commento