Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

venerdì 14 ottobre 2011

Πληροφορίες Celi 3Φάσεις Εξέτασης:

                                                       Συνολική διάρκεια εξέτασης 3h 40m
Α. Comprensione della lettura    
Β. Produzione di testi scritti
C. Comprensione di competenza linguistica
D. Comprensione dell' ascolto
E. Produzione OraleΑ. Comprensione della lettura    
Durata della prova 2h 15 min (comprende la produzione di testi scritti)
Numero testi: circa 5
Lunghezza dei testi: tra le 1100 e le 1300 parole

Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
A1.
2 testi tratti da varia pubblicita
(es. Brevi articoli, brevi interviste, notizie, lettere ai giornali, inchieste, sondaggi)
Individuare il significato scegliendo l’opzione corretta fra le tre fornite
Scelta multipla a 4 opzioni
A2
2 testi affini per tipologia e contenuto (tratti dale stesse fonti sopra)
Abbinare le affermazioni contenute in una lista al rispettivo testo di riferimento
Abbinamento
A3.
1 testo (pubblicistica, saggistica, narrative di ampia divulgazione)
Rispondere alle domande o completare le affermazioni facendo riferimento al testo.
Risposte brevi
(15-30 parole)

B. Produzione di testi scritti   
Durata della prova 2h 15 min (comprende la comprensione della lettura)
Numero testi: 2
Lunghezza dei testi: circa 250 parole


Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
B.1
2 compiti a scelta con titolo che ben delinea l’ argomento ed il contesto
Produrre un testo scritto in relazione al compito scelto seguendo e rispettando le indicazioni fornite
-Saggio breve/
composizione (relativamente ad aspetti della socita odierna rapportati strettamente alle proprie esperienze personali)
-Racconto breve
(esperienze personali, avvenimenti reali e/o di fantasia)
(120-180 parole)
B.2
3 compiti fortemente  contestualizzati con obiettivi e destinatari definiti e ben definiti
Esprimere, in modo appropriato alla situazione, determinate attivita/funzioni in relazione al compito richiesto.
-Lettera formale ed informale)
-Inserzione/Annuncio
-Biglietto
( 80-100 parole)


C. Comprensione di competenza linguistica
Durata della prova 45 minuti

Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
C1.
2 testi autentici 
(300 parole circa) da completare
Completare i testi inserendo una sola parola negli spazi numerati
Completamento
C2
Frasi single (3/4) da collegare
Costruire periodi collegando le frasi
Costruzione
/trasformazione
C3.
Frasi da completare con una parola (aggettivo, sostantivo, avverbio) della stessa matrice semantica della parola fornita.
Completare le frasi inserendo la parola opportuna, formandola da quella fornita
Completamento
Numero testi: circa 15
Lunghezza dei testi: circa 350 paroleD. Comprensione di testi orali
Durata della prova 25 min (comprende la comprensione della lettura)
Numero testi: 3
Lunghezza dei testi: tra le 900 parole e le 1000 paroleInput
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
D1
2 monologhi o dialoghi
(es. conversazioni telefoniche alla radio, interviste alla radio o televisione, brevi monologhi su argomenti di interesse e rilevanza quotidiana, annunci, informazioni pubblicitarie e non, notizionari, programmi di attualita adattati e riletti in uno studio di registrazione).
Indicare in riferimento al testo ascoltato, l’ affermazione corretta scegliendola tra le quattro proposte
Scelta multipla a Quattro opzioni
D2
1 monologo o dialogo
Completare un testo trascivendo le informazioni mancanti (massimo quattro parole)
Completamento


Produzione Orale
Durata della prova circa 15 minuti


Input
Compito richiesto al candidate
Formato delle risposte
D1
Domande iniziali poste dall’ interlocutore
Rispondere alle domande ed interagire con l’ interlocutore senza preventiva preparazione
Intervista/conversazione
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore
D2
Foto/immagini/illustrazioni (consegnate al candidato 10-15 minuti prima dell’inizio della prova) con domande (2) poste dall’ interlocutore
Descrivere nei tratti essenziali e in maniera semplice e lineare foto. immagini ecc. Rispondendo alle domande ed interagendo con l’ interlocutore
Intervista/conversazione
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatore

Indicazioni utili a descrivere la situazione e il compito assegnato
(consegnate al candidate 10-15 minuti prima dell’inizio della prova)
Interagire con l’interlocutore in maniera semplice ma efficace in una “role-play situation”
Role-play
Un candidato
Un interlocutore
Un esaminatoreCriteri di valutazione e punteggi del CELI 2

1o fascicolo: PARTE A e PARTE B

Prova
Criteri e punteggi
Punteggio comlessivo della prova
Rilevanza della prova


Parte A

A.1
3 punti per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione 
il punteggio ottenuto viene riportato su un punteggio complessivo di 40 punti
20%


A.2
1 punto per ogni risposta corretta
1 punto in meno per ogni risposta errata
0 punti per l’ astenzione 


A.3
3 punti per ogni risposta corretta
2 punti per ogni risposta mal espressa
1 punto in meno per ogni risposta incompleta
0 punti per l’ astenzione 


Parte B
B.1
da 0 a 20 punti
50 punti
20%


B.2
Da 0 a 30 punti assegnati seguendo la relative scala di competenze


2o fascicolo: PARTE C


Prova
Criteri e punteggi
Punteggio comlessivo della prova
Rilevanza della provaParte C

C.1
1 punto per ogni risposta corretta
0 punti per l’ astenzione
il punteggio ottenuto viene riportato su un punteggio complessivo di 20 punti
10%C.2
1 punto per ogni risposta corretta
0 punti per l’ astenzioneC.3
2 punti per ogni risposta corretta
1 punto per ogni risposta mal espressa
0 punti per l’ astenzione


PARTE D Prova di Ascolto


Prova
Criteri e punteggi
Punteggio comlessivo della prova
Rilevanza della prova


Parte D

D.1
3 punti per ogni risposta corretta
1 punto in meno per astensione
0 punti per l’ astenzione
il punteggio ottenuto viene riportato su un punteggio complessivo di 30 punti
20%


D.2
1 punto per ogni risposta corretta
0 punti per l’ astenzione


Prova Orale


Prova
Criteri e punteggi
Punteggio comlessivo della prova
Rilevanza della provaFino a 60 punti assegnati seguendo la relative scale di competenze.
Punteggio complessivo= 60 punti
 30%
Punteggio della Prova Scritta (prove A, B, C, D)
140 punti
Punteggio della Prova Orale
60 punti
Punteggio complessivo
200 punti

Per superare l’ esame del Celi 3 e necessario ottenere un minimo di
84 punti nella Prova Scritta
33 punti nella Prova Orale


ESPRESSIONE DEL RISULTAT0

Il risultato finale si ottiene sommando i punteggi conseguiti in ogni prova e si esprime trasformando il numero ottenuto in una lettera alfabetica corrispondente, secondo una scala che prevede cinque gradi di cui tre positivi (A - B - C) e due negativi (D - E), come indicato qui di seguito.

A (ottimo) - punteggio compreso tra 173 e 200 punti

B (buono) - punteggio compreso tra 144 e 172

C (sufficiente) - punteggio compreso tra 117 e 143

D (insufficiente) - punteggio compreso tra 69 e 116

E (gravemente insufficiente) - punteggio compreso tra 0 e 68Scale di competenze della prova di produzione di testi scritti

COMPETENZA LESSICALE
Si attribuisce il punteggio di
a un compito che presenta un vocabolario
3 punti
8 punti
sempre totalmente adeguato alla situazione. Non sono ammessi errori di ortografia salvo che non siano semplici lapsus (riscontrabili anche in testi prodotti da parlanti nativi)
2 punti
7 punti
adeguato alla situazione, salvo imperfezioni che non disturbano la lettura del testo. Sono ammessi 1-2 lapsus di ortografia
1 punto
6 punti
talvolta inadeguato (1-2 errori), ma sempre così ampio da evitare ripetizioni
0 punti
4-5 punti
talvolta inadeguato (3 errori) e carente nella terminologia tecnica
0 punti
0-3 punti
spesso inadeguato (più di 3 errori) e errori ortografici
nella prova B.1
nella prova B.2


COMPETENZA MORFOLOGICA E SINTATTICA

Si attribuisce il punteggio di
a un compito che presenta
4 punti
8 punti
padronanza di strutture sintattiche. Il testo prodotto è scorrevole e ben collegato. Sono ammessi 1-2 errori di concordanza in termini di uso poco frequente
3 punti
7 punti
qualche imperfezione nell'assetto morfosintattico ma un buon uso di collegamenti interfrasali
2 punti
6 punti
presenta buona costruzione delle frasi (1 errore) e collegamenti sempre adeguati (al massimo 1 errore)
1 punti
4-5 punti
un eccessivo uso delle articolazioni coordinative rispetto alle subordinative e errori (2) di concordanza morfologica
0 punti
0-3 punti
errori nella costruzione delle frasi (2 o più) o di concordanza morfologica (3 o più)
nella prova B.1
nella prova B.2


COMPETENZA SOCIOCULTURALE

Si attribuisce il punteggio di

a un compito che presenta
6 punti
6 punti
espressioni sempre corrette e adeguate alla situazione
5 punti
5 punti
imperfezioni nell'uso di moduli espressivi che risultano tuttavia adeguati alla situazione
4 punti
4 punti
imperfezioni e inadeguatezza (3) nell'uso del sottocodice
3 punti
3 punti
moduli espressivi talvolta inadeguati (1-2 casi)
1-2 punti
0-2 punti
moduli espressivi inadeguati in 3 o più casi
nella prova B.1
nella prova B.2


COERENZA

Si attribuisce il punteggio di
a un compito che è svolto
7 punti
8 punti
totalmente ed è ben organizzato da un punto di vista logico
6 punti
7 punti
totalmente anche se le varie parti non hanno uno sviluppo equilibrato. Il compito presenta un buon ordine logico
5 punti
6 punti
totalmente anche se con qualche omissione (non rilevante ai fini della sua realizzazione). Il compito presenta un ordine logico appena sufficiente
4 punti
4-5 punti
solo in parte (uno o più punti assegnati non sono svolti) e/o non è ben organizzato dal punto di vista logico
1-3 punti
1-3 punti
solo in parte e in cui si nota l'incapacità di trattare gli argomenti in modo approfondito e coerente
nella prova B.1
nella prova B.2

                                                                                             
                                                                                             
Criteri e valutazione della Prova Orale

COMPETENZA LESSICALE
Si attribuisce il punteggio di
a un candidato che si esprime utilizzando un vocabolario
5 punti
sempre adeguato alla situazione
4 punti
sempre adeguato anche se talvolta si nota uno sforzo nella ricerca delle parole
3 punti
adeguato anche se talvolta (2-3 casi) necessita di suggerimenti da parte dell'ascoltatore
2 punti
povero e limitato (ripetizioni esecutive, lunghe esitazioni per la ricerca delle parole ecc.)
1 punto
molto limitato e inadeguato

COMPETENZA MORFOLOGICA E SINTATTICA
Si attribuisce il punteggio di
a un candidato che, per un contesto di interazione orale, si esprime
5 punti
in maniera corretta e con un buon collegamento tra gli enunciati
4 punti
in maniera essenziale ma corretta, anche se si nota qualche difficoltà nel collegare gli enunciati
3 punti
in maniera corretta anche se essenziale, con un minimo sviluppo strutturale
2 punti
commettendo errori (2-3) che disturbano l'ascoltatore
1 punto
commettendo errori (4-5) che disturbano l'ascoltatore

COMPETENZA SOCIOCULTURALE
Si attribuisce il punteggio di
a un candidato che si esprime
5 punti
in maniera adeguata alla situazione e partecipando attivamente al colloquio
4 punti
in maniera adeguata alla situazione
3 punti
in maniera adeguata alla situazione, rispondendo, anche se con qualche esitazione, agli interventi, e non limitando mai l'interscambio al minimo
2 punti
in maniera non adeguata alla situazione o con scarsa efficacia comunicativa
1 punto
in maniera non adeguata alla situazione. Sono necessari interventi per aiutarlo a portare a termine il compito.

PRONUNCIA E INTONAZIONE
Si attribuisce il punteggio di
a un candidato che si esprime
5 punti
con una buona pronuncia e con intonazione sempre adeguata; il ritmo è accettabile
4 punti
con una buona pronuncia e con intonazione sempre adeguata; non sempre il ritmo è accettabile
3 punti
con una pronuncia che denota chiaramente la sua provenienza linguistica, ma con intonazione adeguata; non sempre il ritmo è accettabile
2 punti
con errori di pronuncia e/o di intonazione (3-4); il ritmo è inaccettabile
1 punto
con errori di pronuncia e di intonazione che rendono incomprensibile ciò che dice; il ritmo è inaccettabile
Il punteggio di 60 punti viene attribuito seguendo le relative scale di competenze.
Il punteggio totale della prova si ottiene moltiplicando per 3 il punteggio assegnato al candidato.Nessun commento:

Posta un commento