Ιταλική γλώσσα

Ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στην Ιταλία, στην ιταλική γλώσσα και στην εκμάθηση της...
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

mercoledì 23 dicembre 2009

Κρατικό πιστοπιητικό γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στηρίζεται σε
ένα σύστημα εξετάσεων που αντιμετωπίζει ισότιμα τις
σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες. Αποσκοπεί στην
πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων γνώσης μιας γλώσ-
σας και ελέγχει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύ-
ξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και
προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής. Η εποπτεία των
εξετάσεων έχει ανατεθεί από το Υπ.Ε.Π.Θ. στην
Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (ΚΕΕ) και η εκπόνηση των
θεμάτων και των σχετικών ερευνών στα Πανεπιστήμια
Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Το σύστημα αξιολόγησης της γλωσσομάθειας για
το ΚΠΓ βασίστηκε από την αρχή στο Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - ΚΕΠΑ (Common
European Framework of Reference for Languages:
Learning, Teaching and Assessment, Council of Europe,
2001) και υιοθέτησε την κλίμακα γλωσσομάθειας, την
οποια ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης ως εξής:
Κλίμακα Επίπεδο γνώσης
γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας

Βασικός χρήστης
Α1 Στοιχειώδης γνώση
Α2 Βασική γνώση
Ανεξάρτητος χρήστης
Β1 Μέτρια γνώση
Β2 Καλή γνώση
Απολύτως ικανός χρήστης
Γ1 Πολύ καλή γνώση
Γ2 Άριστη γνώση

Το ΚΠΓ διενεργεί εξετάσεις σε όλα τα πιο πάνω επίπεδα
πλην του επιπέδου Γ2, του οποίου ο σχεδιασμός
βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα επίπεδα Α1 και Α2 εξετάζονται
με μία κοινή διαβαθμισμένη εξέταση.

1.3 Βαθμός δυσκολίας της εξέτασης

Η «μέτρηση» της ικανότητας χρήσης μιας γλώσσας με
προοπτική την πιστοποίησή της πρέπει να γίνεται σε
συνάρτηση με τον προκαθορισμένο βαθμό στον οποίο
αναμένεται να υπάρχει αυτή η ικανότητα, και δε λαμβά-
νεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο έχει μάθει ο υποψή-
φιος την ξένη γλώσσα. Για τον καθορισμό του βαθμού
δυσκολίας κάθε επιπέδου, το έχει λάβει υπόψη το Κοινό
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).
Παράλληλα, για να καθορίσει το βαθμό δυσκολίας του
κάθε επιπέδου «μεταφράζει» την εξάβαθμη κλίμακα του
Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ώρες μελέτης για εκμάθηση
της γλώσσας από ενήλικες τις οποίες εκτιμά ως εξής:

Βαθμίδα: A1 A2 B1 B2 Γ1 Γ2
Επιπλέον ώρες: 60 90 150 200 150 100
Σύνολο ωρών: 60 150 300 500 650 750

Απεικόνιση των απαιτούμενων πρόσθετων ωρών
μελέτης από βαθμίδα σε βαθμίδα, λαμβάνοντας υπόψη
τους περιγραφικούς δείκτες του ΚΕΠΑ:
Τέλος, ένα τρίτο μέσο καθορισμού του βαθμού δυσκο-
λίας που εφαρμόζει το KΠΓ είναι ο έλεγχος των θεμά-
των με ποσοτική μέθοδο (item analysis) ορίζοντας για
τα θέματα κάθε επιπέδου ένα μέσο «δείκτη ευκολίας»,
με μέγιστο περιθώριο απόκλισης από τη μια εξεταστική
περίοδο στην άλλη τα 10 εκατοστά της μονάδας. Έτσι,
εξασφαλίζεται η σταθερότητα των οργάνων μέτρησης
και του συστήματος πιστοποίησης μέσα στο χρόνο.
Στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να γίνει σαφές ότι το
βαθμό δυσκολίας της εξέτασης κάθε επιπέδου δεν τον
αποφασίζει ο φορέας πιστοποίησης, αλλά το Συμβούλιο
της Ευρώπης, το οποίο έχει προσδιορίσει τα επίπεδα
γλωσσομάθειας. Το ΚΠΓ έχει υιοθετήσει αυτό το βαθμό
δυσκολίας της εξέτασης, που αναγνωρίζεται σε διεθνή
κλίμακα προκειμένου να διαφυλαχθεί η εγκυρότητα της
όλης διαδικασίας και η αντιστοιχία των πιστοποιητικών
που χορηγούνται με πιστοποιητικά άλλων συστημάτων.Βαθμολογία Κπγ

ΕΝΟΤΗΤΑ Βαθμολογία Ελάχιστη απαιτούμενη
1 ------- 25 ------- 8
2 ------- 30 ------- 9
3 ------- 25 ------- 8
4 ------- 20 ------- --
Συμμετοχή στις εξετάσεις
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την προκήρυξη των
εξετάσεων, το πρόγραμμα διεξαγωγής, τον τρόπο συμμε-
τοχής, τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά αλλά και ότι χρειάζεται να
γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος δίνονται από:
• Την ιστοσελίδα του Υπ.Ε.Π.Θ. www.kpg.ypepth.gr
• Τις Διευθ/νσεις και Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης της
χώρας
• Την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι
Τμήμα Α’ Διοικητικής Στήριξης
Tηλ.: 210-3442108, 210-3443145,
210-3442103, 210-3443122
Fax: 210-3443127
Ε-mail: t13pxg1@ypepth.gr
Τμήμα Β’ Οικονομικής Διαχείρισης
Tηλ.: 210-3443252, 210-3443256,
210-3443261
Fax: 210-3443127
Ε-mail: t13pxg2@ypepth.gr

2 commenti: